January 30, 2010

LIVE SHOW TRỊNH CÔNG SƠN – Dấu Chân Địa Đàng

      Date: 30/01/2010. Location: Hoa Binh Theatre, HCMC. Client: Trinh Cong Son’s Family.

AV Production